Zajęcia rytmiczno - muzyczne

włącz .

Program terapii muzycznej przeznaczony jest do realizacji na zajęciach w Zespole Szkół Specjalnych, w Szubinie. Powstał na bazie podstawy programowej, własnych doświadczeń, obserwacji oraz w oparciu o dostępną literaturę fachową. Treści programowe opierają się na następujących formach aktywności muzycznej: śpiew i ćwiczenia mowy, gra na instrumentach, ruch przy muzyce, słuchanie muzyki i tworzenie muzyki. Zakres oddziaływań terapeutycznych obejmuje wszystkie sfery rozwoju. Przeznaczony jest dla dzieci z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną. Pozwala na realizację ważnych potrzeb psychicznych. Fizycznych i estetycznych dzieci i młodzieży.
Wszystkie elementy muzyki i formy działalności muzycznej są wykorzystywane jako stymulatory rozwoju psychicznego i fizycznego.

Trening słuchowy A. Tomatisa

włącz .

Profesor A. Tomatis był francuskim otolaryngologiem. Prowadził badania nad funkcją narządu słuchu. Metoda Tomatisa stosowana jest w pracy  z dziećmi wykazującymi: zaburzenie mowy, zaburzenia głosu, dysleksją, autyzmem, ADHD czy problemami szkolnymi.

Z badań Tomatisa wynika, że przyczyną wielu spośród wymienionych zaburzeń mogą być zaburzenia uwagi słuchowej. W terapii mogą uczestniczyć równocześnie dzieci z różnymi objawami i różnym natężeniem zaburzeń czy deficytów słuchowych. Można zastosować wobec nich ten sam program naprawczy, pod warunkiem, że wyniki badań diagn. wykazują wystarczające podobieństwo w charakterze zaburzeń ich uwagi słuchowej.

Logopedia

włącz .

Kącik Logopedyczny

"Wszyscy ludzie uśmiechają się w tym samym języku"
Warto wiedzieć: Tylko człowiek posiada zdolność do komunikowania się za pomocą słów. Komunikowanie się z innymi ludźmi jest jedną z najważniejszych potrzeb psychicznych każdego człowieka. Poziom językowej komunikacji w dużej mierze determinuje możliwości każdego z nas. Sposób komunikowania się wpływa na sukcesy edukacyjne, zawodowe oraz stosunki z innymi ludźmi. Mowa odgrywa szczególnie ważną rolę w prawidłowym rozwoju dziecka. Kłopoty z wyraźną, poprawną wymową bardzo często są dla dziecka ogromną przeszkodą w prawidłowym funkcjonowaniu, zarówno w jego najbliższym środowisku, którym jest rodzina, jak i w grupie rówieśniczej, w przedszkolu lub w szkole. Problemy te wpływają bowiem niekorzystnie na proces porozumiewania się dziecka z najbliższymi członkami rodziny oraz rówieśnikami. Prawie wszystkie dzieci z zaburzeniami mowy mają kłopoty w nauce, w szczególności w zakresie czytania i pisania. Tak jak dla prawidłowego rozwoju fizycznego ważne są witaminy i kalorie zawarte w pożywieniu, tak prawidłowe kształtowanie się i rozwój mowy dziecka stanowi podstawę rozwoju jego harmonijnej osobowości. Pamiętajmy, że nieleczone wady mowy mają negatywny wpływ na jakość życia dorosłego człowieka. Skuteczne porozumiewanie się dziecka z wieloraką niepełnosprawnością ze swym otoczeniem jest bardzo ważnym czynnikiem warunkującym jego rozwój i doskonalenie wielu funkcji poznawczych i społecznych.

Rehabilitacja w szkole

włącz .

Dzieci w naszej szkole objęte są także rehabilitacją, czyli takim usprawnieniem leczniczym, który ma na celu przywrócenie możliwie optymalnej sprawności w czynnym życiu społecznym. Zajęcia prowadzone są indywidualnie w szkolnej sali rehabilitacyjnej oraz w domu ucznia. Obejmują ona masaż leczniczy oraz rożnego rodzaju ćwiczenia od prowadzonych biernie, wspomaganych, po czynne; ze szczególnym zwrócenie uwagi na rodzaj upośledzenia i zaburzeń, koordynację ruchową, wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe oraz zakres ruchu w poszczególnych stawach.

Integracja Sensoryczna

włącz .

Terapia metodą Integracji Sensorycznej opiera się na oddziaływaniu terapeutycznym na poszczególne zmysły: wzroku, słuchu, smaku i węchu oraz układy: dotykowy, przedsionkowy (równowagi), proprioceptywny (czucia głębokiego). W zakresie tych zmysłów i układów u dzieci mogą występować różnego rodzaju deficyty. Niektóre z  dzieci potrzebują tzw. dostymulowania, inne – odwrażliwienia. W tej sytuacji uczenie się jest cechą indywidualną, gdzie każde dziecko ma inne potrzeby i różne możliwości rozwojowe.

W szkole znajduje się profesjonalny sprzęt do prowadzenia diagnozy i terapii metodą Integracji Sensorycznej, dzięki czemu zajęcia są zarówno atrakcyjne, jak i – przede wszystkim – korzystne dla rozwoju dzieci.

© Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie